Đăng nhập

Chính sách hoàn, đổi vé

1. ĐIỀU KIỆN VÉ HÃNG VIETJET AIR

◉  Phí thay đổi: 352.000 vnđ + phí chênh lệch giá vé ( giá vé mới - giá vé cũ)

◉  Phí đổi tên: 352.000 vnđ

◉  Điều kiện hoàn miễn phí: Hãng thay đổi giờ bay từ 3 giờ trở lên.

  Ví dụ: Giờ bay lúc mua vé: 10h30 bị thay đổi sang 13h40 => được hoàn miễn phí


2. ĐIỀU KIỆN VÉ HÃNG VIETNAM AIRLINE
◉Phí thay đổi: 300.000 vnđ + phí chênh lệch giá vé ( giá vé mới - giá vé cũ)
◉Phí đổi tên: 300.000 vnđ
◉Điều kiện hoàn miễn phí: Hãng thay đổi giờ bay từ 2 giờ trở lên.
Ví dụ: Giờ bay lúc mua vé: 10h30 bị thay đổi sang 13h05 => được hoàn miễn phí


3. ĐIỀU KIỆN VÉ JETSTAR

◉  Phí thay đổi: 352.000 vnđ + phí chênh lệch giá vé ( giá vé mới - giá vé cũ)

◉  Phí đổi tên: 352.000 vnđ + phí chênh lệch giá vé ( giá vé mới - giá vé cũ)

◉  Điều kiện hoàn miễn phí: Hãng thay đổi giờ bay từ 5 giờ trở lên.

  Ví dụ: Giờ bay lúc mua vé: 10h30 bị thay đổi sang 15h40 => được hoàn miễn phí


2. ĐIỀU KIỆN VÉ HÃNG VIETNAM AIRLINE

◉  Phí thay đổi: 300.000 vnđ + phí chênh lệch giá vé ( giá vé mới - giá vé cũ)

◉  Phí đổi tên: 300.000 vnđ

◉  Điều kiện hoàn miễn phí: Hãng thay đổi giờ bay từ 2 giờ trở lên.

  Ví dụ: Giờ bay lúc mua vé: 10h30 bị thay đổi sang 13h05 => được hoàn miễn phí

2. ĐIỀU KIỆN VÉ HÃNG VIETNAM AIRLINE

◉  Phí thay đổi: 300.000 vnđ + phí chênh lệch giá vé ( giá vé mới - giá vé cũ)

◉  Phí đổi tên: 300.000 vnđ

◉  Điều kiện hoàn miễn phí: Hãng thay đổi giờ bay từ 2 giờ trở lên.

  Ví dụ: Giờ bay lúc mua vé: 10h30 bị thay đổi sang 13h05 => được hoàn miễn phí